Wet vermindering afdrachten

Het Hout Opleidings Centrum steunt het pleidooi van de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsleven (SBB) voor handhaving van de Wet vermindering afdracht (WVA) onderwijs. De in het regeerakkoord genoemde subsidieregeling die hiervoor in de plaats zou moeten komen, leidt volgens de SBB tot onnodig hoge administratieve lasten.

De SBB is daarom voor handhaving van de WVA onderwijs waarvoor die bedoeld is: het stimuleren van bedrijven om leer(werk)plekken beschikbaar te stellen. Dat is van extra belang in een slechte economie. In november is in een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de WVA onderwijs.